วันเสาร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

การหาค่าระดับ

การหาค่าระดับ

ปกติแล้วในแบบก่อสร้างหรือรายการประกอบแบบจะกำหนดค่าระดับ + 0.00 มาให้ อาจให้ระดับถนนเป็นระดับ + 0.00 ดังนั้นเราต้องให้ระดับพื้นชั้นล่างสูงกว่าโดยประมาณ 20-30 เซนติเมตร ลักษณะการทำระดับเห็นได้ดังภาพที่ 4.10

การทำระดับ

ขั้นตอนการหาค่าระดับสามารถหาได้ดังนี้

1 ให้ระดับที่หมุด A มีค่าระดับ + 0.00 จะหาระดับที่หมุด B ให้ตั้งกล้องระดับระหว่างหมุด A และ หมุด B

2 นำไม้ Staff ไปตั้งบนหมุด A อ่านค่าระดับ B.S. ได้เท่ากับ 1.546 เมตร บันทึกค่าไว้

3 นำไม้ Staff ไปตั้งบนหมุด B อ่านค่าระดับ F.S. ได้เท่ากับ 1.037 เมตร บันทึกค่าไว้

4 คำนวณหาค่าระดับที่หมุด B

= ความสูงกล้องระดับ – F.S.

= 1.546 – 1.03

= 0.509 เมตร

ระดับ ที่ถ่ายมาจากระดับถนนหรือระดับดินเดิม จะนำไปใช้เป็นระดับอ้างอิงในการก่อสร้างต่อไป ฉะนั้นระดับที่เราถ่ายไปฝากไว้ควรเป็นสิ่งที่ถาวรและมั่นคง เช่น กำแพง หรือสิ่งก่อสร้างบริเวณใกล้เคียง ทั้งนี้ควรเป็นที่ที่สามารถจะตรวจสอบระดับได้ตลอดเวลา

ใน กรณีการทำระดับ วางผัง และวัดระยะพื้นที่ที่มีความลาดเอียงมากดังภาพที่ 4.11 (ก) และภาพที่ 4.11 (ข) ต้องระวังเป็นพิเศษเพราะมีโอกาสผิดพลาดได้ง่าย การถ่ายระดับต้องทำเป็น ช่วง ๆ ดังภาพที่ 4.12

การวางผังและทำระดับบนพื้นที่ลาดเอียง
การทำระดับบนพื้นที่ลาดเอียง

บทความโดย : สุพรรณ์ ถึงเสียบญวน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น